Trustees

Mr. Ajit Nimbalkar Air. Marshal Bhushan Gokhale Lt. Gen. Vinayak Gopal Patankar Mr. Prashant Girbane
Prof. Amitav Mallik Dr. Ganesh Natrajan Mr. Mukesh Malhotra Mr. Pratap G Pawar
Mr. Anil S Supanekar Amb. Gautam Bambawale Dr. Narendra Jadhav Dr. Raghunath Mashelkar
Ms. Anu Aga Dr. Jabbar Patel Dr. Naushad Forbes Mr. Ravi Pandit
Mr. Arun Firodia Lt. Gen. Shamsher Singh Mehta Mr. Prabhakar Karandikar Mr. Satish Magar
Mr. Baba Kalyani Dr. Shantaram Balwant Mujumdar Mr. Pramod Chaudhari Mr. Suresh Pingale
Dr. Vijay L Kelkar