• Mr Ajit Nimbalkar

 • Prof. Amitav Mallik

 • Mr. Anil Supanekar

 • Ms. Anu Aga

 • Mr. Arun Firodia

 • Air Marshal. Bhushan Gokhale

 • Mr. Baba Kalyani

 • Dr. Ganesh Natarajan

 • Amb. Gautam Bambawale

 • Dr. Jabbar Patel

 • Mr. Mukesh Malhotra

 • Dr. Narendra Jadhav

 • Dr. Naushad Forbes

 • Mr. P. D. Karandikar - Hon. Gen. Secretary

 • Mr. Pramod Chaudhari

 • Mr. Prashant Girbane - Hon. Director

 • Mr. Pratap Pawar

 • Dr. R.A.Mashelkar - President

 • Mr. Ravi Pandit - Hon. Treasurer

 • Dr. S. B. Mujumdar

 • Mr. Satish Magar

 • Lt. Gen. Shamsher Singh Mehta

 • Mr. Suresh Pingale

 • Dr. Vijay Kelkar - Vice-President

 • Lt. Gen. Vinayak Patankar