October 2021

The Chinese crackdown
The State’s damaging of firms in ed-tech space improves opportunity for India.
By Prof. Ajay Shah, Oct. 3, 2021, Business Standard
https://www.business-standard.com/article/opinion/the-chinese-crackdown-121100300961_1.html

Climate justice and India’s choice
As the fourth-largest source of emissions, India will be noticed if a strong climate transition does not commence.
By Prof. Ajay Shah, Oct 17, 2021, Business Standard
https://www.business-standard.com/article/opinion/climate-justice-and-india-s-choice-121101700952_1.html

Gandhi’s foundational insights into market capitalism
Trusteeship as a basic model for capitalism could prove very influential in the realm of economic ideas
By Dr. Ajit Ranade, Oct. 5, 2021, Mint
https://www.livemint.com/opinion/columns/gandhis-foundational-insights-into-market-capitalism-11633365016036.html

The West’s labour scarcity is a transitory phenomenon
Market demand will surely be met with supply in a process that presents an opportunity for Indian workers.
By Dr. Ajit Ranade, Oct 19, 2021, Mint
https://www.livemint.com/opinion/columns/the-west-s-labour-scarcity-is-a-transitory-phenomenon-11634572479766.html

New law doesn’t stop China from violating other’s territory
By Amb. Gautam Bamabawale, 26 Oct, 2021, Economic Times
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/view-new-law-doesnt-stop-china-from-violating-others-territory/articleshow/87265396.cms?from=mdr

Recent articles in Loksatta by Prof. Pradeep Apte:
येशुवाणीपरि ‘रूप’ आगळे…

योहानअर्न्स्टहँक्सलेडेननेमल्याळीशिकुन ‘पुत्तनपान’, ‘रक्षणार्थवेद’ रचले;तरराॅबेर्टडिनोबिलीयानेतमिळभाषेसोबत’रोमकब्राह्मणा’चेरूपहीअंगिकारले!
Oct. 1, 2021, Loksatta
https://epaper.loksatta.com/3244809/loksatta-pune/01-10-2021#page/7/2

क्रिस्तपुराणाचीमराठी ‘भास’
ओवीरूपपद्यातसंतवाड.मयाचीसहजता, गद्यातम्हाइंभटाच्यालीळाचरित्र्याचीलयअसलेल्याफादरस्टीफन्सयांनीक्रिस्तपुराणरचलेती ‘भास’ (भाषा) कोंकणीवळणाचीवाटेल, पणस्वतःस्टीफन्सयांनी ‘मराठी’ तहेरचल्याचाउल्लेखयाग्रंथातअनेकदाकेलाआहे.
Oct, 8, 2021, Loksatta
https://epaper.loksatta.com/3251901/loksatta-pune/08-10-2021#page/7/1

स्टीफनाचेक्रिस्तपुराण : दुसराअवस्वरू
फादरस्टीफन्सचेमराठीवरप्रभुत्व, पण१६५४पर्यंतक्रिस्तपुराणाच्यापहिल्यातीनआवृत्यानिघाल्यात्यारोमनलिपीतच. त्याहीनंतरचाअवस्वरू  (अध्याय) असाकी, पोर्तुगीजांनाभारतीयभाषाचनकोशाहोऊनहेपुराणपारदिसेनासेचझाले…
Oct. 15, 2021, Loksatta
https://epaper.loksatta.com/3258774/loksatta-pune/15-10-2021#page/7/1

प्राच्यविद्येचे ‘कायदेशीर’ पडघम
एकबरेकी, ‘कंपनीसरकार’ लाआपल्या ‘अडाणीपणाची’ जाणहोती. व्यापारीम्हणूनयेऊनराज्यकर्तेबनायचे, तरदरबारआणिमहसुलादीकामांसाठीरुळलेलीफारसीआणिहिंदूंच्यान्यायदानापासूनज्ञानार्जनापर्यंतवापरलीजाणारीसंस्कृतयाभाषांकडेपाहिलेचपाहिजे, हेवॉरनहेस्टिंग्जनेथोडेफारओळखले…
Oct, 22, 2021, Loksatta
https://epaper.loksatta.com/3265502/loksatta-pune/22-10-2021#page/11/1

विल्यमजोन्सचाप्राच्यविद्या – कैवार
ज्योतिर्गणिताविषयीशंकातेमनुस्मृतीच्याअध्ययनासाठीशिवाशिवीच्याअटीपाळूनसंस्कृतआत्मसातकरणे, हाविल्यमजोन्सचाप्रवासकसाझाला?
Oct. 29, 2021, Loksatta
Link:
https://epaper.loksatta.com/3272557/loksatta-pune/29-10-2021#page/9